آزمون دريافت پروانه اشتغال

برای آگاهی از زمان و شرايط آزمون دريافت پروانه اشتغال بکار مهندسی به سايت دفتر مقررات ملی ساختمان به نشانی www.inbr.ir مراجعه نماييد.