خدمات مهندسی

افراد
نام : حسین
نام خانوادگی : احمدی
سمت : معاونت خدمات مهندسی
نام : علی
نام خانوادگی : زارع
سمت : مدیر کنترل و بازرسی ساختمان
نام : حسن
نام خانوادگی : شعبان خالدی
سمت : کارشناس مسئول بازرسی ساختمان
شماره تماس : 42644
نام : حامد
نام خانوادگی : ميرزايي فر
سمت : مدير کنترل نقشه
شماره تماس : 42644
نام : میرجلال
نام خانوادگی : اوجاقی
سمت : میر امور کارشناسی و داوری
شماره تماس : 42644