یادداشت ها

.

شرحی بر فرمول ارجاع کار اشخاص حقیقی

1399/1/13 چهارشنبه
شرحی بر فرمول ارجاع کار اشخاص حقیقی


همراه با یک مثال ؛ امتیازدهی، ضرایب پایه متراژ، ظرفیت؛ روزهای عدم حضور ، میانگین کارها و ضریب کیفی
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر