.

اخبار و اطلاعيه ها

اطلاعیه مهم طرح های بیمه مسئولیت حرفه ای انفرادی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منظور رعایت حقوق اعضاء محترم در اخذ پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای انفرادی ، باستحضار میرساند شرایط خاص بیمه ای به شرح زیر و بر اساس دو طرح مختلف تدوین و با شرکت بیمه البرز توافق گردیده است و اعضاء محترم میتوانند نسبت به اخذ بیمه نامه با طرح مورد نظر اقدام فرمایند .
شرایط خصوصی تأمین پوشش بیمه مسئولیت  مدنی حرفه ای« انفرادی» مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران :
پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای انفرادی اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان در قبال اشخاص ثالث ، کارگران ساختمانی، کارفرما، مالک، ملک، ساکنین، پیمانکاران، همسایگان، املاک مجاور و خسارتهای وارده به کلیه تأسیسات شهری، تأسیسات برقی، آب، گاز و . . . ، خسارتهای ناشی از وقوع هرگونه حادثه در کارگاه های ساختمانی در حین عملیات اجرایی و در زمان توقف عملیات اجرایی، بعد از پایان کار یا در زمان بهره برداری در سطح استان تهران، بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری، قصور، خطا، غفلت یا اشتباه حرفه ای، فنی و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات اداری و مباحث مقررات ملی ساختمان از سوی بیمه شده ، زیان یا خسارتی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و کلیه خسارتهای وارده به افراد فوق الذکر وارد آید و نیز هرگونه خسارتی که بیمه گزار به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه شده در مراجع نظارتی و قضائی نسبت به جبران خسارت بوجودآمده اقدام می نماید.
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان متشکل است از :
مهندسین حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در رشته های هفتگانه ساختمان شامل : معماری، شهرسازی، عمران، نقشه برداری، مکانیک، برق، ترافیک. به شرح ذیل:
 الف) مهندسین ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در رشته‌های هفتگانه ساختمان
 ب) مهندسین طراح و محاسب و دفاتر طراحی در رشته های هفتگانه ساختمان
 ج) بازرسان(ناظر) گاز، ناظرین و بازرسان ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، بازرسان کنترل ساختمان( پلیس ساختمان)، تاسیسات شهری، ناظرین برق اماکن، ناظرین آبفا و هرگونه بازرس که از طرف سازمان برای کنترل و نظارت اعزام می گردد.
 د) کارشناسان گروه های بررسی نقشه و تفکیک و بازرسان کنترل نظارت و کارشناسان ماده 27 و کارشناسان کنترل تفکیک؛
تبصره 1- منظور از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مهندسینی می باشد که دارای پروانه اشتغال باشند.
تبصره 2- کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در شهرها و مراکز سایر استانها، قبول فعالیت می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.

تعهدات بیمه گر:
 1. پرداخت خسارات تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح.
 2. برای کلیه فعالیت ها و پروژه های قبلی هر یک از بیمه شدگان، در رشته های هفت گانه ساختمان  و یا سایر مواردمرتبط با امور حرفه ای مهندسان و سایر بیمه شدگان، اعم از پروژه های تکمیل شده و یا تکمیل نشده که دارای پایان کار بوده و یا فاقد پایان کار باشند و یا هم اکنون در حال بهره برداری می باشند و یا سایر امور مرتبط، به شرط آنکه هیچگونه خساراتی برای بیمه گزار تا قبل از تاریخ شروع قرارداد بیمه ثبت نگردیده باشد و نیز پروژه ها و فعالیت های جدیدی را که در مدت اعتبار بیمه نامه های مورد فراخوان به مدت یکسال شمسی باشد را تحت پوشش قرارداده و وفق تعهدات فوق الذکر جبران خسارت نمایند مشروط به آنکه وقوع حادثه مورد ادعا و یا منشأ اثر مورد ادعا در زمان  اعتبار این بیمه نامه باشد .
 3. کلیه پروژه‌هایی که قبل از تاریخ صدور بیمه‌نامه، مورد نظارت بیمه‌گزار قرار گرفته و به مرحله بهره برداری رسیده باشد مشروط به آنکه پروژه انجام شده فاقد هرگونه ادعا و خسارت در جریان در مراجع قضایی باشد و ادعاهای مسئولیت بیمه گزار در بازه زمانی اعتبار بیمه نامه صورت گیرد، تحت پوشش خواهد بود.
 4. ملاک پرداخت خسارت توسط بیمه گر ( جانی و مالی) برمبنای صدور رأی قطعی در محاکم ذی صلاح و مراجع قضایی و برمبنای درصد تقصیر تعیین شده در احکام صادره، بصورت یوم الاداء ، علیه بیمه شده می باشد.
 5. پوشش خسارت تبصره یک ماده 66 تأمین اجتماعی، تاسقف 2.200.000.000 ریال برای هر نفر و تا سقف 11.000.000.000 ریال در طول مدت بیمه نامه، جزء تعهدات بیمه گر می باشد.
 6. محکومیت بیمه شده در محاکم قضائی به پرداخت نیم عشر دولتی، تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .
 7. پرداخت خسارتهای ناشی از بابت بلایای طبیعی و کارهای نامرتبط به فعالیت، که در آن بیمه شده محکوم به پرداخت خسارت توسط مراجع قضایی گردد ، تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود .
 8. پوشش افزایش دیه برای سال آتی بدون  دریافت حق بیمه اضافی به عهده بیمه گر می باشد. و نرخ و شرایط اعلامی از سوی بیمه گر عینا برای بیمه نامه هایی که در سال بعد نیز ( تا قبل از 06/04/1401 ) صادر می گردد با سرمایه دیات روز زمان صدور  و بدون اعمال حق بیمه اضافی صادر خواهد شد .
 9. پوشش مسئولیت بیمه گزار ناشی از تعدد دیات (پوشش تا دیه سوم) .
 10. باتوجه به آنکه انتخاب کارگران و کارکنان و پیمانکاران و به کارگیری آنها در اختیار مالک و کارفرما و سازنده بوده و مهندسین ناظر اختیاری در انتخاب کارگران ندارند و از آنجایی که این بیمه نامه کلیه مسئولیت های مدنی مهندسین ناظر را که در محاکم قضایی محکوم می گردند، تحت پوشش دارد، لذا کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار و اقامت و کارگران زیر 18 سال و بالای 62 سال، چنانچه در کارگاه به کار گرفته شده و منجر به خسارت بدنی و یا فوت گردند و بیمه شده در محاکم نظارتی و قضایی محکوم به جبران خسارت گردد، تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.
 11. این بیمه نامه فاقد مرور زمان می باشد.
 12.  درصورتیکه اعتبار بیمه نامه منقضی گردد، کلیه ادعاهایی که بعد از انقضای بیمه نامه ، بدون محدودیت زمانی، در مراجع قضایی مطرح و منجر به محکومیت بیمه گزار گردد درصورتیکه منشأ حادثه در زمان اعتبار بیمه نامه باشد مراتب در تعهد بیمه گر می باشد.
 13. هرگونه ادعایی علیه بیمه گزار مربوط به اجرای کارها تا 10 سال قبل از بیمه نامه های صادره که در طی این بیمه نامه مطرح گردد، بدون محدودیت زمانی، تحت شرایط این بیمه نامه قابل جبران بوده و نیز کلیه حوادثی که منشأ آن در طی دوره این بیمه نامه واقع گردیده، و در هر زمانی ادعا مطرح گردد، لازم است از سوی بیمه گر جبران شود.
 14. خسارات به تأسیسات شهری نیز پوشش داده شود. ( طبق درصد تقصیر مهندسین عضو )
 15. در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای انفرادی مهندسان کلیه خسارات مالی و جانی که از سوی مراجع ذیصلاح رأی قضایی صادر گردد و طی آن اعضا حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مقصر شناخته شوند ، طبق درصد تقصیر اثبات شده بر علیه عضو حقیقی و حقوقی، پرداخت می‌گردد.
 16. کلیه تائیدهای استحکام بنا صادره از سوی مهندس در سراسر کشور که بیمه‌گزار مسئول جبران خسارت آن شناخته شود تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.
 17. درصورت محکومیت بیمه گزار به پرداخت اجرت المثل ایام و عدم النفع حاصل از آن، تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.
 18. پرداخت خسارت به بیمه گزار بابت بلایای طبیعی و کارهای نامرتبط به فعالیت که درآن بیمه گزار محکوم به پرداخت خسارت شود، تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.
 19. شرط تشدید خطر و فرانشیز جزو شروط بیمه نامه نمی باشد.
 20. هیچگونه تفکیک و طبقه بندی در پرداخت خسارت های جانی و مالی (سقف تعهدات) در طرح دو مورد نظر بیمه گزار نمی باشد.
 21. درصورتیکه زیاندیده تمایل به دریافت خسارت بدون مراجعه به مراجع قضایی را داشته باشد، بیمه گر قبول می نماید با تعیین میزان درصدهای تقصیر و میزان خسارت از سوی کارشناسان رسمی و متخصص که مورد تایید بیمه گزار باشند(هزینه کارشناسی از سوی بیمه گر پرداخت خواهد شد) نسبت به پرداخت خسارت اقدام و رضایتنامه رسمی را از زیاندیده دریافت نماید.
 22. درصورت صدور رأی مراجع قضایی و محکومیت بیمه گزار، تحت هر شرایطی بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت و غرامت می باشد و اختلاف فیمابین بیمه گر و بیمه گزار در هیئت داوری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
 23. شرکت کنندگان در مناقصه مکلفند حتماً نرخ فنی بیمه نامه (حق بیمه) را از مدیریت فنی بیمه های مسئولیت خود با درج امضاء و مهر مدیریت بصورت رسمی اخذ و ارائه نمایند.
 24. تعهدات بیمه‌گر برای هربیمه نامه انفرادی طبق جدول شماره (1) پیوست (4) تنظیم گردد.
 25. مشاوره به منظور ایجاد رویه بهتر و پیگیری و پرداخت خسارت توسط کارشناسان بیمه یا نماینده قانونی وی صورت پذیرد.
 26. بیمه گر مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مرتبط با خسارات اعلامی از طرف بیمه گزار و بیمه شدگان و مبالغ پرداختی خسارات را کتباً به سازمان ارائه نماید.
 27. پیگیری های تشکیل پرونده و تکمیل نقص های پرونده خسارات احتمالی در طول مدت قرارداد بیمه و دریافت مبلغ خسارت از اداره خسارت بیمه بر عهده بیمه گر می باشد.
 28. بیمه گر با تکمیل و ارائه فرم‌های مناقصه به تطبیق قوانین، مقررات و ضوابط بیمه مرکزی با موارد مندرج در فوق اذعان می دارد درصورتی که بعداً هرگونه مغایرت فیمابین موارد مورد اشاره مشخص شود، به نحوی که قوانین، مقررات و ضوابط مانع اجرای بخشی از و یا تمام تعهدات مندرج در فوق گردد، مسؤولیت پرداخت تمام و کمال خسارات بر عهده شرکت بیمهگر می باشد.
 29. کلیه اختلافات احتمالی ناشی از این قرارداد و بیمه نامه ها، ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد، در غیر اینصورت حل اختلاف از طریق هیأت داوری انجام خواهد گرفت.
 30. اخذ این بیمه نامه از سوی هر یک از اعضاء الزامی نبوده و بصورت اختیاری خریداری می گردد و در صورت اخذ بیمه نامه توسط عضو ، پرداخت خسارت از محل این بیمه نامه نسبت به بیمه نامه گروهی اعضاء اولویت دارد.

سرمایه و تعهدات بیمه بیمه نامه :
طرح اول سرمایه بیمه و حق بیمه : به شرح جدول زیر :
نوع پوشش سرمایه بیمه  ( ریال) حق بیمه سالیانه ( ریال )
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه 500.000.000 6.700.000
هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه 1.500.000.000
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه(ماه عادی) 4.800.000.000
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه(ماه حرام) 6.800.000.000
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه‌نامه 18.000.000.000
خسارت مالی در هر حادثه 1.500.000.000
خسارت مالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه 4.500.000.000

طرح دوم سرمایه بیمه و حق بیمه : جبران خسارات جانی( هزینه پزشکی یا فوت و نفص عضو )  و مالی در هر حادثه یا در طی دوره معادل 10 میلیارد ریال .( بدون تفکیک در هر پوشش )
نوع پوشش سرمایه بیمه ( ریال ) حق بیمه سالیانه ( ریال)
خسارات جانی و مالی در هر حادثه و در طی دوره 10.000.000.000 5.200.000
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر