• .نام: قاسم
  • .نام خانوادگی: جعفری راد
  • .سمت: سرپرست کنترل نقشه
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی