• .نام: مدیر امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی
  • .نام خانوادگی: مدیر امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی
  • .سمت: مدیر امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

tceo.tashakkol@gmail.com

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی