• .نام: هایده
  • .نام خانوادگی: صفری
  • .سمت: مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و سیستم ها
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی