• .نام: علی
  • .نام خانوادگی: شمسعلی زاده
  • .سمت: جانشین معاونت امور دفاتر نمايندگی
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی