• .نام: سید علی
  • .نام خانوادگی: زارع
  • .سمت: مدیر ارجاع کار نظارت
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی