• .نام: غلامرضا
  • .نام خانوادگی: خوش گفتار منفرد
  • .سمت: عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 عضو گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (دوره هفتم)  رئیس گروه تخصصی معماری سال اول  عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری  مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال اول دوم، سوم، دوره (هشتم)

 
امتیاز دهی