• .نام: محمد خانی قره بلاغ
  • .نام خانوادگی: خانی قره بلاغ
  • .سمت: کاردان دبیرخانه مرکزی سازمان
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی